DOSTAVLjANjE INICIJATIVA ZA DODELjIVANjE JAVNIH PRIZNANjA OPŠTINE LUČANI

 

Република Србија

ОПШТИНА ЛУЧАНИ

Одбор за награде и признања

Број: 17-2/2022-I

11.05.2022 године

Л у ч а н и

 

 

На основу члана 10. Одлуке о дану општине и јавним признањима општине Лучани („Сл. гласник РС“ бр. 6/2010), објављује сe

 

П О З И В

                               ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ

ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

 

У општини Лучани установљена су следећа јавна признања:

Повеља „10 јун“-највише јавно признање, које се физичким и правним лицима може  доделити за постигнуте резултате и дело које оставља неизбрисив траг и представља највредније достигнуће у општини Лучани у области привреде; науке; културе; уметности; духовности; здравства; хуманитарног рада; заштите животне средине и у другим областима рада и стваралаштва;

Плакета „10 јун“ – додељује се за изузетне резултате постигнуте у различитим областима рада и стваралаштва у дужем периоду, а који имају велики и трајан значај за укупан друштвени напредак и развој општине;

Признање „10 јун“ – додељује  се  за изузетне резултате постигнуте у различитим областима рада и стваралаштва, који су од значаја за развој општине;

Звање почасног грађанина општине Лучани – може се доделити физичком лицу чија изузетна дела и активности, уз испољавање повезаности са општином Лучани, доприносе напретку општине и богатијем, садржајнијем и хуманијем животу њених грађана и афирмишу општину Лучани.

Годишње се може доделити једна повеља, највише три плакете, највише пет признања и једно звање почасног грађанина у складу са законом.

Иницијативу за доделу јавних признања могу покренути грађани са пребивалиштем на територији општине Лучани, предузећа, организације, удружења – невладине организације, установе, месне  заједнице и друга правна лица са седиштем на територији општине Лучани, као и органи општине.

            За јавна признања могу бити предложени: појединци; групе за заједничко дело; предузећа; установе; месне заједнице; друштвене организације;  спортске организације и удружења грађана – невладине организације.

За јавна признања не могу бити предложени: органи општине Лучани, органи директних и индиректних корисника буџета, лица која бирају, постављају или именују органи општине.

Иницијатива се доставља Скупштини општине Лучани најкасније до 27. маја текуће године, у писаној форми, са образложењем.

Предлог за додељивање јавних признања утврђује надлежно радно тело Скупштине, које у поступку утврђивања предлога може ангажовати одговарајуће стручне организације, удружења, односно појединце – стручњаке из одговарајућих области ради консултација или прибављања стручног мишљења.

Одлуку о додели јавних признања доноси Скупштина општине на радној седници која се одржава пре Дана општине, a jавна признања се додељују на свечаној седници Скупштине која се одржава 10. јуна.

 

 

 

OДБОР ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ

 

ПРЕДСЕДНИК

Славко Анђелић