„Ineks-Ukus“ obojen žutim… (3)

Demokratska pljačka beogradske Direkcije za imovinu:

Ko je odgovoran  od bivših čelnika Beograda, što Direkcija za građevinsko zemljište i imovinu do dana današnjeg ne može da  reši problem sa jednim drugim zakupcem  sa skvera Tošin bunar broj 161., firmom „Luss Investment“d.o.o.?  Zbog ovog slučaja biće ozbiljnih teškoća za  završne  radove  Severnih pristupnih puteva  Mostu Ada, za koji su odavno obezbeđena sredstva iz kredita Evropske investicione banke, a ugovor sa izvođačem radova je potpisan još u martu prošle godine!

Naime, firma „Luss investment“ osporava odluku Direkcije o raskidu ugovora i njihovom iseljenju iz poslovnog prostora u ulici Tošin bunar broj 161. Smatraju da imaju  zakonski osnov da ostanu u prostoru koji su njihovi pravni prethodnici nadzidali nad postojeći, pa su zbog toga 2015.godine podneli Privrednom sudu u Beogradu tužbu protiv Direkcije za utvrđenje da ugovor o zakupu iz 2013.godine  i dalje važi, odnosno ima pravno dejstvo!

Presudom Pivrednog suda iz Beograda iz maja ove godine, sud je usvojio tužbeni zahtev tužioca „Luss Investment“ d.o.o. i utvrdio da ugovor iz 21.11.2013. proizvodi pravno dejstvo. Isto tako, u stavu 2.izreke presude, sud je usvojio protivtužbeni zahtev Direkcije za isplatu 880.626,08 dinara, na ime kirije, ali je u stavu 3.odbijen protivtužbeni zahtev Direkcije za njihovo iseljenje iz poslovnog prostora u ulici Tošin bunar broj 161. Na ovu presudu Privrednog suda u Beogradu,  br.3084/15 od 29.05.2017. Direkcija je uložila žalbu. Predmet je po žalbi u Privrednom  apelacionom sudu…

Naime, davne 1982.godine ondašnja firma, pravni prethodnik današnjeg zakupca, „Ineks-Ukus“ iz Novog Beograda uzeo je u zakup od prethodnika današnje Direkcije poslovni prostor u ulici Tošin bunar 161.od 1.254 kvadrata.

-Ugovorom broj 4457/1 od 18.07.1983.godine, Gradski SIZ za građevinsko zemljište grada Beograda, pravni prethodnik današnje Direkcije, na zahtev zakupca „Ineks-Ukus“ dozvolio je privremenu nadgradnju jedne etaže, ali do privođenja  zemljišta nameni – tvrde u Direkciji za građevinsko zemljište i imovinu Grada Beograda.

– Članom 4.ovog ugovora  precizirano je, da u slučaju potrebe da se na ovom zemljištu pdoigne trajni objekat ili zemljište privrede drugoj svrsi prema urbanističkom planu, zakupac je dužan da zemljište dovede u prvobitno stanje i preda zakupodavcu u roku od 30 dana od  dana pismenog poziva zakupodavca, bez prava na  naknadu troškova ili lokacije!!!

Mnogo godina kasnije, 1994. u postupku koji se vodio pred Odeljenjem za komunalne i građevinske poslove SO Novi Beograd br. 356-88/92 Gradski zavod za veštačenje je radio veštačenje  objekta u kojem je veštak utvrdio  da je predmetni objekat spratnosti P+1, da je 1984. rađena adaptacija objekta i dogradnja drugog sprata! Utvrđeno je i da je to preduzeće „Ineks-Ukus“, prema izjavi Miše Krstića (koji je u to vreme, 2005.godine bio direktor preduzeća) investitor i vlasnik nadograđenog drugog sprata!  Pravni naslednik „Ineks-Ukusa“ je posle „ Inex-Luss equipment“, postalo „Luss investment“d.o.o., privredno društvo koje je od Direkcije  preuzelo sva prava i obaveze iz Ugovora o zakupu.

-I kad je Direkcija, radi privođenja lokacije planiranoj urbanističkoj  nameni, dana 16.03.2015.otkazala privrednom društvu „Luss investment“d.o.o. Ugovor o zakupu poslovnog prostora, umesto da dobrovoljno predaju poslovni prostor, krenuli su sa niz sudskih psotupaka, koji imaju samo za cilj dobijanja na vremenu i odugovlačenja sa konačnim urbanističkim rešenjem ove lokacije – tvrde u Direkciji za građevinsko zemljište i imovinu Grada Beograda.

– Napominjemo da su pravni prethodnici ove firme pismeno se više puta obraćali Direkciji, tražeći saglasnost za legalizaciju objketa, odnosno dograđenog drugog sprata – ali Direkcija nikada nije tu saglasnost dala!!!  Utvrđeno je, da osim drugog sprata, ovo privredno društvo je bespravno sagradilo i druge objekte na istoj lokaciji, kao i objekat  koji je izgrađen uz postojeći i koji je delom bio izgrađen na trasi  Unutrašnjeg magistralnog poluprstena (UPM)., zbog čega je Direkciuja obavestila Sekretarijat za legalizaciju objekata Gradske uprave da se protivi legalizaciji svih objekata „Luss investment“ na ovoj lokaciji i da što pre svi zahtevi za legaliuzaciju budu odbijeni!? Ali, oni se i dalje ponašaju bahato i suprotno zakonu i na mestu porušenog objekta ponovo grade  objekat manjeg gabarita koji se ponovo nalazi na trasi radova koji su u toku…

E.E.

Sutra: mućke u izgradnji kanalizacije!

Оставите одговор