Plan ekološke zaštite reke  Dunav i priobalja usvojen pre četiri godine u Beču! (10)

Svi normative su usaglašeni, svi planovi su  na stolu. Ostalo je jedino da se sve to primeni u praksi, da bi reka Dunav i njeno dugačko priobalje ponovo postalo deo ljudskog ekološkog staništa i ponovni izvor stvarnog života.

Na redovnom sastanku ICPDR-a, koji se održava svakog decembra u Beču uz učešće šefova delegacija, daje se izveštaj o radu i usvajaju se do tada pripremljena dokumenta.

Stalna radna grupa se sastaje jednom godišnje, najčešće u junu mesecu tekuće godine, i cilj je da se razmatrane odluke i usvojeni dokumenti na redovnom sastanku verifikuju.

Plan upravljanja za sliv reke Dunav sa Zajedničkim programom mera usvojen je 10. decembra 2009. godine sa ciljem postizanja ciljeva Okvirne direktive o vodama u prvom periodu do 2015. godine. Ovaj prvi ciklus se nadopunjuje noveliranjem Plana za period do 2021. godine i kasnije do 2027. godine kada bi trebalo da svi postavljeni ciljevi budu dostignuti.

Države članice Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav su usvojile na 17. Redovnom sastanku održanom 9-10. decembra 2014. godine u Beču, nacrt noveliranog Plana upravljanja slivom reke Dunav i Nacrt Plana upravljanja rizicima od poplava za period 2015-2021. Plan upravljanja slivom reke Dunav i Plan upravljanja rizicima od poplava imaju za cilj da poboljšaju zaštitu i unaprede status svih voda i da obezbede održivo i dugogodišnje korišćenje vodnih resursa, kao i održivo upravljanje rizicima od poplava.

Tokom rada u okviru ICPDR-a došlo se do zaključka da će razvoj budućih projekata u sektoru energetike i usvojena poljoprivredna praksa uticati na mnoge aspekte upravljanja vodama i životne sredine uopšte. S tim u vezi, organizovan je niz dijaloga sa specifičnim sektorima.

ICPDR, kompanija Coca Cola i njen najveći evropski proizvođač Coca Cola Hellenic ozvaničili su saradnju početkom juna 2005. godine pod nazivom ″Partnerstvo za zeleni Dunav″ (Green Danube Partnership), kojim je predviđen širok spektar aktivnosti koje će biti preduzete kako bi se podigla svest javnosti i podržali projekti na zaštiti reke u šest zemalja u kojima Coca Cola posluje.

Promene u korporativnoj praksi su od ključne važnosti za postizanje napretka u postizanju ciljeva u okviru Konvencije o zaštiti reke Dunav. Saradnja sa poslovnim i industrijskim sektorima je važna za postizanje održivog upravljanja vodama zbog čega je 2008. godine ICPDR pokrenula novi način saradnje lansiranjem „Poslovnih prijatelja Dunava“ (Business Friends of the Danube).

Coca Cola, Coca Cola Hellenic i austrijski RTV ORF čine okosnicu „Poslovnih prijatelja Dunava“. 2009. godine pridužio im se Borealis, 2012. godine General Electric Romania. „Poslovni prijatelji Dunava“ održavaju godišnje sastanke i dogovaraju aktivnosti u skladu sa ciljevima ICPDR-a.

Ministarski sastanak – sastanak strana se održava po potrebi. Prvi je održan 2004. godine na 10. godišnjicu potpisivanja Konvencije o zaštiti reke Dunav sa ciljem isticanja značaja dostignutih rezultata i davanja podstreka za budući rad.

Drugi ministarski sastanak održan je 2010. godine na kome je usvojen Plan upravljanja za sliv reke Dunav i Akcioni planovi za odbranu od poplava za 17 pod slivova u slivu reke Dunav.

Sastanci grupa u okviru ICPDR-a održavaju se nekoliko puta godišnje, u skladu sa Planom rada ICPDR-a i po pravilu se održavaju svaki put u drugoj zemlji članici ICPDR-a. Sekretarijat u saradnji sa predsedavajućim grupa priprema materijal koji se razmatra.

Da bi se dobili pouzdani i uporedivi podaci neophodni u procesu planiranja i donošenja adekvatnih mera, kao i da bi se pratio efekat donetih odluka podunavske zemlje u okviru ICPDR-a organizuju i naučna istraživanja.

Оставите одговор