Poslednja bitka da medjunarodno pravo ne bude sluga svetskih moćnika!!!

CILjEVI I DELOKRUG RADA CENTRA ZA OBNOVU MEĐUNARODNOG PRAVA
Centar za obnovu međunarodnog prava (COMP) je nevladina, neprofitna organizacija
međunarodnog karaktera, osnovana na inicijativu sudija, advokata, profesora i društvenih
delatnika u oblasti međunarodnog prava, po zakonima Republike Srbije. Razlog osnivanja
organizacije leži u ozbiljnoj zabrinutosti, pre svega ljudi koji se profesionalno bave
pravom, za funkcionisanje i očuvanje sistema međunarodnog prava. Činjenica da inicijativa
za osnivanje ovakvog Centra i ozbiljno bavljenje ovom temom dolazi baš iz Republike Srbije,
leži u zabrinutosti za egzistencijalni opstanak dela stanovništva koji se nalazi pod
direktnim mehanizmom zaštite, ustorojenom od strane najvišeg tela koje je dužno da štiti
međunarodni poredak a to je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Pitanja, kao što su položaj
lica koje se nalaze u sudskim postupcima pred Mehanizmom za međunarodne krivične sudove,
ili položaj i zaštita prava osuđenih lica, koja sprovodi MMKS, pitanja statusa
konstitutivnih naroda u BiX, u skladu sa međunarodnim dokumentima, pitanja statusa i
primene Rezolucije 1244 SB UN koja se odnosi na Kosovo i Metohiju, su pitanja koja su od
životne važnosti za srpski narod, a koja su najdirektnije vezana za primenu međunarodnog
prava.
Pravo kao sistem normi suštinski je ustrojen u cilju odbrane slabijeg od jačeg, te se s
pravom u međunarodnoj pravnoj misli kao ideal pominje „sila prava“. Okončanjem
hladoratovskog perioda dolazi do početka stvaranja unipolarnog sveta na ideji stvaranja
novog, globalističkog, neoliberalnog poretka. Urušavanjem bipolarnog sistema, došlo je do
devastiranja onih pravnih mehanizama koji su posle Drugog svetskog rata omogućili
regeneraciju međunarodnog pravnog poretka kao osnovu svetskog poretka. Zarušavanje
međunarodnog pravnog poretka izazvalo je domino efekat i u nacionalnim pravnim sistemima
zemalja širom sveta. Rušenjem opšteprihvaćenih pravnih pravila u unipolarnom
globalističkom sistemu paralelno su stvarana ad hok pravna pravila koja su nametala volju,
isključivo jedne sile. Globalistički sistem, u kojem se upravlja i rukovodi samo iz jednog
centra, ne trpi slobodu misli, prava drugih, uvažavanje različitih ideja i tradicija, te je
poštovanje pravnih normi za takav sistem ne prihvatljivo, jer ograničava volju jačeg. Stoga se
ideal „sile prava“ tokom godina prevratio u „pravo sile“. Imajući u vidu nove okolnosti i
novu smenu svetskog poretka, koji polako ali sigurno klizi u pravcu multipolarizma,
vaspostavljanje sistema jasnih i čvrstih međunarodih pravila, na osnovama Povelje UN i
postojećih mehanizama UN-a, predstavlja jedinu garanciju mirnog suživota, saradnje,
tolerancije i prosperiteta na našoj planeti.
Imajući u vidu napred navedene činjenice, najvažniji zadaci Centra za obnovu
međunarodnog prava jesu ukazivanje na postojanje anomalija i problema međunarodnog pravnog
poretka, propagiranje značaja i neophodnosti postojanja i delovanja međunarodnog prava na
osnovnim principima UN-a, razvoj međunarodnog dijaloga o neophodnosti usavršavanja
sistema međunarodnog prava na osnovama ravnopravnosti, rasnog, kulturološkog i verskog
uvažavanja i uvažavanja realnih odnosa među suverenim državama i narodima. Proklamovane zadatke COPM realizuje putem organizovanja javnih skupova, okruglih stolova, tematskih konferencija, izdavačke delatnosti i medijskog predstavljanja statuarnih ciljeva.
Pozivamo sve ljude dobre volje, koji u vladavini prava vide jedinu šansu mirnog zajedničkog života među narodima i državama, da uzmu učešće u aktivnostima Centra.