Rasipali državno kao pijani milijarderi!!! (2)

Državni revizor o mućkama “Đilasove Gradske čistoće”:

Ni Državni revizor u kontroli poslovanja Gradske čistoće za 2011.godinu nije mogao a da ne izrazi čuđenje (!?) na činjenicu da su debelo platili za zgradu “Ineks-a” u Kraljice Marije 1 – a da se nisu uknjižili na svoj većinski deo, niti je uopšte koriste?!

Misterija koju znaju samo da odgonetnu dva čoveka: ondašnji direktor Aleksandar Stamenković i ondašnji gardonačelnik Dragan Đilas! Ali, obojica za sada ćute, niti ih iko pritiska da odgovore “ za čije babe zdravlje” je komunalcima bila potrebna poslovna zgrada u skoro samom centru Beograda? Da im nije možda trebala za parking đubretara i kao ostava za metle i kante…

Državni revizor konstatuje da preduzeće Gradska čistoća nije izvršilo popis ove zgrade kao svoje imovine, pa je tako postupilo suprotno odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji!? Zašto zgrada nije upisana kao svoja imovina? Da li u tome leži i odgovor zbog čega se na celu zgradu uknjižio Grad Beograd ( čitaj gradonačelnik Dragan Đilas)!

Zbog toga državni revizor zaključuje da 60,1 odsto zgrade koji je u vlasništvu Gradske čistoće potpuno neovlašćeno koristi Grad Beograd a da sa njima nema nikakav ugovor o zakupu ili slično…
Zato je i njegova preporuka da JKP Gradska čistoća i Grad Beograd treba da urade raspodelu imovine na osnovu ugovora o konzorcijumu koji je sačinjen prilikom kupovine ove zgrade i da posle toga sačine ugovor o zakupu na osnovu koga će Grad Beograd koristiti tuđi prostor!

Da li upravo zbog ovog slučaja, tek, državni revizor konstatuje da preduzeće nije upisalo osnovni kapital knjigovodstvene vrednosti u iznosu od 1.446.885 dinara kod Agencije za privredne registre!?
Državni revizor je posebno apostrofirao propuste u nedostatku interne revizije u preduzeću i uspostavljanja sitema fiannsijske kontrole: tako se ne bi događalo da se uradei 14 aneksa ugovora o radu I raspoređivanju na poslove upravnika pogona, rukovodilaca kao I pomoćnika direktora u period od 2008.do 2011.godine oni koji imaju samo IV stepen stručne spreme, a da je prema sistematizaciji bilo potrebno da imaju VII stepen stručne spreme!

Krupne greške su pravljenje I prilikom kupovine evro dizela I mazuta, bez sporvdenog postupka javne nabavke, zaključivanjem ugovora sa ponuđačem NIS AD Novi Sad u ukupnoj vrednosti oko 500.000 evra tokom 2011. Godine. Sve je sporvedena u direktnom kontaktu direktora i ponuđača…
JKP Gradska čistoća koristilo usluge omladinskih zadruga u iznosu od 356.571 dinara I usluge restorana u iznosu od 1.576.000 dinara, opet bez sprovdenog postupka javnih nabavki, čime je radilo suprotno Zakonu o javnim nabavkama.

Takođe, sproveli su postupak javnih nabavki malih vrednosti, ulja, maziva I aditiva u ukupnom iznosu od 3.428.000 dinara tokom 2011.godine . Preduzeće je tokom te iste 2011.godine sprovodilo vise postupaka javnih nabavki male vrednosti bez otvorenog postupka, što je suprotno odredbama Zakona o javnim nabavkama I to za usluge regrutovanja kadrova, vrednost 245.000, kao I za aneks ugovora u vrednosti 486.000 dinara, za postupak medijskog konsaltinga I pr usluga u ukupnom iznosu od 4.265.000 dinara….

Državni revizor, radoslav Sretenović konstatuje da preduzeće nije izvršilo usklađivanje stanja po popisu sa stanjem u poslovnim knjigama!? Nije izvršilo procenu garđevinskih objekata, postrojenja i opreme knjigovodstvene vrednosti 2.757.372.000 dinara na dan 31.12.2011. te time nije moguće utvrditi uticaj navedenih nepravilnosti na finansijske izveštaje preduzeća za 2011.godinu!
Nije bilo ni procene učešća u kapitalu Kompanije Progress ad, Beograd po tržišnoj vrednosti, zbog čega su vise iskazana učešća u kapitalu, a manje u nerealizovani gubici poosnovu hartija od vrednosti za iznos od 21.196.000 dinara!

Nije bilo ni adekvatne procene vrednosti zaliha materijala, rezervnih delova, alata I drugoig inventara knjigovodstvene vrednosti 213.595 hiljada dinara, što opet revizor nije mogao da utvrdi kakav je I koliki uticaj to imalo na finansijski izveštaj predsuzeća!?

Neman i valajnog računovodstsva preduzeća po pitanju kontrole ispravnosti zaduženja korisnika usluga od starne JKP Infostan, Beograd,niti se ažurno dostavljaju podaci o zateznoj kamati niti o stanju utuženih potraživanja… Predzeće je u trenutku kontrole imalo neusaglašena potraživanja od kupaca prema knjiggovodstvenom stanju u iznosu od 426.061 hiljada dinara!!! Neman i obračuna zatweznih kamata za docnju pravnih lica za naknadu u održavanju poslovnog prostora…

Zašto su se davale pozajmice sindikalnim organizacijama u iznosu od 3.252 hiljade dinara iako to Kolektivnim ugovorom nije predviđen ovakav vid finansiranja, osim da se time kupovao socijalni mir I politička podrška?!

Revizor je primetio I to, da se protiv predzeća vode susksi sporovi u vrednosti 51.656 hiljada dinara I za koja nije rađena procena verovatnoće gubitka sporova I na osnovu toga nisu procenjena rezervisana sredstva… Takođe, revizor nije u izveštaju uzeo u obzir sumu od 58.224 hiljade dinara obaveza po osnovu kredita koji dospevaju na naplatu u 2012.godini ( oko 554.000 eura)! Pronađena je I neka obaveza za netzo zarade iz ranijih godina od 14.227 hiljada dinara, a nema podataka po kom osnovu su nastale I za koji period, pa je ostao utisak da se opet radilo o nekakvom “crnom fondu” za saradnike I prijatelje kuće I partije…

Revizor nije uspeo da pronađe pravilnik o potrošnji goriva, jer ga nije ni imalo, pa tako I nije mogao da proveri iskazane troškove u iznosu od 342.475 hiljada dinara!? Takođe, poslovodstvo nema jasne kriterijume za njihove zarade, jer toga niej bilo u planu polsovanja za 2011.godinu!? Iako je to predviđeno članom 4. Uredbe o načinu I kontroli obračuna I ispalte zarada u javnim preduzećima!!!

I naravno, nema ni kriterijuma za korišćenje sredstava za reprezentaciju, pa je jeo i pio kako je ko i gde hteo… Tako su u troškovniku iskazali reprezentaciju za 2011. Od 1.376 hiljada dinara samo po osnovu računa koje su izdali ugostitelji sa mesta u kojima se debelo častilo… Naravno, nema dokaza da su to i stvarni troškovi reprezentacije…
Mašala, da i najbogatiji Švajcaraci požele ovakvu firmu …

E. E.

Sutra: “Žuti” Multipartner na infuziji kod Gradske čistoće!?

 

Baš se dobro jelo se i pilo…
Tokom 2011. godine, bilo je široko u restoranima: „Sindjelić“, potrošeno 555.000 dinara, „SLODES“ 208.000, „MINI TRADE“ -186.000, SUR KUM 2, „Dušanovački cvet“,47.000 dinara, „MITOLOGIA“ SUR I KETERING, – 11.000, SUZTR „Ethno“ Selo Latkovac 7.000!
Podugačak je i sapisak restorana gde se plaćalo platnim karticama u iznosu od čak 562.000 dinara: „Restoran Malevilla“, -122.000, „ Sindjelić“, – 22.000, „Mali raj“, – 35.000, „Franš“, – 18.000, „Madera“ – 37 hiljada dinara, „Vetrenjača“ – 38.000, „Stara Hercegovina“ – 15.000, „Konak“ – 17.000„Podlugovi“ – 16.000, „Zlatar“, – 16.000,„Kalenić“,10.000, „Alternativa“,11.000, „Papa Joe“, – 12.000, „Mitologia“ – 28.000, „Kalemegdanska terasa“ – 8.000, i usluge ostalih restorana u iznosu od 157.000.
Za realizaciju ovih usluga, trebalo je sprovesti postupak javne nabavke male vrednosti što Preduzeće nije učinilo, zbog čega je za vrednost usluga restorana u zemlji u iznosu od 1.576 hiljada dinara, postupilo suprotno članu 20. Zakona o javnim nabavkama.

Оставите одговор