Srbija aktivna u zaštiti reke Dunav i njenog priobalja… (9)

Dunav je međunarodno značajna reka koja doprinosi ekonomskom, kulturnom i svakom drugom zbližavanju  ovog dela Evrope, koji je i po ovoj reci dobio ime Podunavlje. Zbog toga, vekovna je bila potreba  međunarodne ratifikacije međusobnih odnosa država kroz koje protiče ova reka:

Savezna Republika Jugoslavija je 30. januara 2003. godine ratifikovala Konvenciju o zaštiti reke Dunav i donela Ukaz o proglašenju Zakona o Konvenciji o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunava. SCG je postala punopravni član Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav (ICPDR) 19. avgusta 2003. godine. ICPDR se sastoji od 14 podunavskih zemalja potpisnica Konvencije o zaštiti reke Dunav. (2)

Konvencija postavlja principe i pravila za zaštitu i održivo upravljanje rekom Dunav. Ciljevi Konvencije su usmereni ka obezbeđivanju održivog korišćenja i pravičnog upravljanja vodnim resursima u slivu, uključujući mere za održanje (konzervaciju) ekosistema, poboljšanje i racionalnu upotrebu površinskih i podzemnih voda u celom slivu.

Promovisanjem i koordinacijom održivog i ravnomernog upravljanja vodama, uključujući zaštitu, unapređenje i racionalno korišćenje voda u korist zemalja i stanovništva Dunavskog sliva, ICPDR realizuje svoju misiju usvajanjem preporuka za poboljšanje kvaliteta voda, razvojem mehanizama za kontrolu poplava i akcidenata, dogovaranjem standarda u oblasti emisija kao i obezbeđivanjem da dogovoreno nađe odraz u nacionalnom zakonodavstvu i njegovoj primeni, ali i u politikama upravljanja vodama zemalja dunavskog sliva.

Ovo su sve mnogima dobro poznate stvari, koje prenosi portal Embargo, ali je zbog ozbiljnosti situacije u kojoj se nalaze sve zemlje koje gravitiraju  ka reci Dunav, neophodno je još jednom ponoviti sve te statusne odredbe ISPDR-a.

Zbog svega rečenog, međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav je osnovala Sekretarijat čiji rad koordinira sekretar, a koji čine i tehnički eksperti za pojedina pitanja, službenici i pomoćno osoblje. Sekretarijat obavlja administrativne i izvršne poslove ICPDR-a.

U radu ICPDR-a iz Republike Srbije učestvovali su i učestvuju predstavnici: Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, JVP „Srbijavode“, JVP „Vode Vojvodine“, Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine – Agencije za zaštitu životne sredine, Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda i predstavnici univerziteta.

Na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije broj 337-7546/2003 Savet ministara Srbije i Crne Gore je na 37. sednici održanoj 27. novembra 2003. godine imenovao direktora Republičke direkcije za vode u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za šefa delegacije pri ICPDR-u (rešenje br. 337-4/2003).

Predstavnici Republike Srbije učestvuju u radu grupa u okviru ICPDR-a, i to:

 • Ekspertske grupe za upravljanje rečnim slivom (RBM EG),
 • Ekspertske grupe za monitoring i procenu (MA EG),
 • Ekspertske grupe za pritiske i mere (PM EG),
 • Ekspertske grupe za odbranu od poplava (FLOOD EG),
 • Ekspertske grupe za upravljanje informacijama i geografski informacioni sistem (IMGIS EG),
 • Ad hoc Ekspertske grupe za učešće javnosti i komunikaciju (ad hoc PP EG),
 • Ad hoc strateške ekspertske grupe (ad hoc S EG),
 • Grupe za Tisu,
 • Ekonomske radne grupe,
 • Radne grupe za hidromorfologiju,
 • Radne grupe za prevenciju i kontrolu aksidenata,
 • Radne grupe za nutrijente,
 • Radne grupe za podzemne vode,
 • PIAC (bivša Radna grupa za sistem za uzbunjivanje prilokom aksidenata),
 • Tima za klimatske promene,
 • Tima za hidroenergetiku,
 • Tima za sedimente.

Ekspertska grupa za upravljanje rečnim slivom u saradnji sa ekspertskim grupama za pojedina pitanja (hidromorfološke promene, podzemne vode, pritiske i uticaje …) organizovala je rad na izradi Plana upravljanja na slivu reke Dunav, a čijom implementacijom je planirano da se ostvari značajno smanjenje zagađenja reke Dunav.

 

 

Оставите одговор